Παράταση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας»

by user user

Ο πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Βασίλης Χριστόπουλος αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας “M.G. FRANGOU consultants & engineers”, για χρονική παράταση της υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με αρ. πρωτ. 931/03.11.2022, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης και παροχής γενικών υπηρεσιών «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας» μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193535.
Τη χορήγηση παράτασης δεκαπέντε (15) ημερών, (μετά τη λήξη της πρώτης προθεσμίας, ήτοι στις 24-11-2022) στους ενδιαφερόμενους, για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης και παροχής γενικών υπηρεσιών «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας» μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193535.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 31-2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ-Ψ42ΒΟΡΝΓ-2ΟΥ