Ασφάλεια Λιμένος

Κώδικας ISPS & Οδηγία 2005/65/ΕΚ

Στις 31 Μαρτίου 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Ο κύριος στόχος του Κανονισμού αυτού είναι η θέσπιση και η εφαρμογή κοινοτικών μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο και στην εθνική θαλάσσια κυκλοφορία, καθώς και στις συναφείς λιμενικές εγκαταστάσεις από απειλές διάπραξης σκόπιμων παράνομων ενεργειών. Τα μέτρα ναυτικής ασφαλείας που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό αποτελούν μέρος μόνο των αναγκαίων μέτρων για να επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό επαρκής ασφάλεια στις διάφορες αλυσίδες μεταφορών, τις συνδεόμενες δηλαδή με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε ότι με τον πιο πάνω κανονισμό δεν επιτυγχάνεται πλήρως το επιδιωκόμενο γενικότερο επίπεδο ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές και εξέδωσε στις 26 Οκτωβρίου 2005 την Oδηγία 2005/65 σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων.

Η οδηγία 2005/65 συμπληρώνει το σύστημα που προβλέπεται από τον κανονισμό, δημιουργώντας σύστημα ασφαλείας σε όλο το λιμενικό χώρο, με σκοπό ασφάλεια υψηλού και ίσου επιπέδου σε όλους του ευρωπαϊκού λιμένες.

Ο Λιμένας Αιγίου ως υπόχρεος Λιμένας έχει συμμορφωθεί με το Κανονισμό και την Οδηγία εφαρμόζοντας τα Σχέδια Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) και το Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα (ΣΑΛ).