Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου (MSc – Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών / Διαχείριση & Σχεδίαση Τεχνικών Έργων)

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος

Τακτικά Μέλη:

– Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος
– Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής
– Ιερόθεος Μουρίκης, δημότης
– Αδαμαντία Παρίση, δημότισσα
– Βενετία Θεοδωροπούλου, δημότισσα

Αναπληρωματικά Μέλη:

– Μαρία Γιδά, Δημοτική Σύμβουλος
– Νικόλαος Καραΐσκος, Δημοτικός Σύμβουλος
– Παναγιώτης Μάρκου, Δημοτικός Σύμβουλος
– Νόμιμος αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής
– Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος, δημότης
– Γεωργία Μπίρη, δημότισσα
– Σοφία Αντωνάτου, δημότισσα