Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου, Δημοτική Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος: Ιερόθεος Μουρίκης

Μέλη:
Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
Παναγιώτης Γιαννούλης του Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος.
Ελένη Κλάγκου του Κωνσταντίνου, Υποπλοίαρχος Λ.Σ., Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής.
Αδαμαντία Παρίση του Νικολάου, δημότισσα.
Βενετία Θεοδωροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα.

Αναπληρωματικά Μέλη:
Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα, Δημοτική Σύμβουλος.
Νικόλαος Καραΐσκος του Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος.
Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
Αγγελική Νικολακοπούλου του Αριστείδη, Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.
Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος του Γεωργίου, δημότης.
Δημήτριος Ελευθεριώτης του Γερασίμου, δημότης.
Σοφία Αντωνάτου του Σαράντη, δημότισσα.

Την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.